ویدیو های آموزشی PW Workflow

آموزش PW Workflow – وسیله تردد

آموزش PW Workflow – تنظیمات مجوزها در گردش کار

آموزش PW Workflow – بازرس

آموزش PW Workflow – جانشین

آموزش PW Workflow – کارمند دفتری

آموزش PW Workflow – دلیل اضافه کاری

آموزش PW Workflow – امضا

آموزش PW Workflow – سلب صدور درخواست

آموزش PW Workflow – نمایش چارت سازمانی

آموزش PW Workflow – کارتابل های حاوی درخواست